Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez spółkę pod firmą: iMakeable sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

1. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 („RODO”), ciąży na nas obowiązek poinformowania o przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami, które ten obowiązek realizują.

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą: iMakeable sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Walońskiej 17/80, 50-413 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000929222, posiadająca REGON: 520284897, NIP: 8992909610 („my, „Administrator”).

3. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych możecie skontaktować się ze Administratorem pisząc na adres siedziby, telefonicznie pod numerem telefonu +48 601 727 193, z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres: sales@imakeable.com lub wykorzystując formularz kontaktowy na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://imakeable.com/skontaktuj-sie.

4. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

4.1. Jeżeli jesteście Państwo naszym klientem lub kontrahentem albo reprezentantem naszego klienta lub kontrahenta

(a) W celu świadczenia usług dla Państwa lub podmiotu, w imieniu którego działacie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w przypadku gdy naszym klientem jest osoba fizyczna, a przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z taką osobą umowy lub do podjęcia działań na żądanie takiej osoby, przed zawarciem umowy albo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jeżeli klientem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a dane dotyczą jej reprezentanta.

(b) W celu spełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze, wynikających, w szczególności z przepisów o ochronie i bezpieczeństwie informacji, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu lub przepisów podatkowych i rachunkowych, w tym dla prowadzenia dokumentacji podatkowej i księgowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

(c) W celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową o świadczenie usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

(d) W celach archiwalnych i dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby jej wykorzystania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W związku z tym, możemy przetwarzać m.in. następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, pełniona funkcja lub zajmowane stanowisko, adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe, informacje finansowe, informacje pozwalające spełnić prawnie wiążące obowiązki Administratora, a także inne informacje przekazane nam w związku ze świadczeniem usług, niezbędne dla prawidłowej realizacji takich usług (rodzaje informacji zależą każdorazowo od charakteru świadczonych usług).

Podanie nam danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości realizacji umowy. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, lecz skutkiem odmowy ich podania również będzie brak możliwości realizacji całości lub części umowy.

4.2. Jeśli jesteście Państwo pracownikiem, współpracownikiem lub członkiem zespołu projektowego jednego z naszych klientów lub kontrahentów

(a) W celach realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz naszego klienta lub kontrahenta, polegającego na prawidłowym i efektywnym wykonaniu umowy zawartej z klientem lub kontrahentem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

(b) W celach archiwalnych i dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby jej wykorzystania – na podstawie np. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W związku z tym, możemy przetwarzać np. następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, pełniona funkcja lub zajmowane stanowisko oraz służbowe dane kontaktowe.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz skutkiem odmowy ich podania również będzie brak możliwości realizacji całości lub części umowy zawartej przez nas z naszym klientem lub kontrahentem.

4.3 Jeżeli jesteście Państwo inną osobą fizyczną, której dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem usług na rzecz naszych klientów

(a) W celach realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz naszego klienta, polegającego na prawidłowym i efektywnym wykonaniu umowy zawartej z klientem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

(b) W celach archiwalnych i dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby jej wykorzystania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W związku z tym, możemy przetwarzać m.in. następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, pełniona funkcja lub zajmowane stanowisko, zawód, dane kontaktowe, rola w postępowaniu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz skutkiem odmowy ich podania również będzie brak możliwości realizacji całości lub części umowy zawartej przez nas z naszym klientem lub kontrahentem.

4.4. Jeśli podaliście nam Państwo dane osobowe w ramach kierowanej do nas korespondencji e-mail lub tradycyjnej W celach danej korespondencji i rozwiązania sprawy objętej korespondencją – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W związku z tym, możemy przetwarzać dane osobowe zawarte w treści korespondencji, istotne dla rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości odpowiedzi na przesłaną do nas korespondencję.

4.5. Jeżeli podaliście nam Państwo dane osobowe w ramach formularza kontaktowego W celach danej komunikacji, identyfikacji odbiorcy i rozwiązania sprawy objętej komunikacją – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

W związku z tym, możemy przetwarzać dane osobowe zawarte w treści formularza kontaktowego, istotne dla rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości odpowiedzi na przesłaną do nas korespondencję.

4.6. Jeżeli podaliście nam Państwo swoje dane w ramach nawiązywanych kontaktów biznesowych W celach związanych z inicjowaniem oraz utrzymywaniem relacji biznesowych, w związku z prowadzoną przez nas działalnością i tworzeniem sieci kontaktów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W związku z tym, możemy przetwarzać m.in. następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, pełniona funkcja lub zajmowane stanowisko, zawód, dane kontaktowe.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości utrzymania relacji biznesowej.

5. KOMU MOŻEMY PRZEKAZYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE Państwa dane osobowe możemy przekazywać następującym podmiotom:

(a) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy ich przetwarzaniu: podmiotom świadczącym usługi księgowe, usługi doradztwa prawnego, usługi związane z utylizacją lub archiwizacją dokumentacji, usługi informatyczne, w tym usługi hostingowe i związane z utrzymaniem serwerów danych oraz dostawcom wykorzystywanego przez nas oprogramowania;

(b) doradcom i konsultantom, z których usług stale korzystamy w celu świadczenia usług na rzecz naszych klientów;

(c) wykonawcom usług pocztowych, spedycyjnych lub logistycznych;

(d) podmiotom powiązanym z Administratorem osobowo lub kapitałowo;

(e) innym zainteresowanym podmiotom (w tym naszym klientom i kontrahentom), jeżeli zostały udostępnione w takiej formie, z której jednoznacznie wynika, że mogą być udostępnione podmiotom trzecim w sprawach służbowych, kontaktów biznesowych lub marketingu bezpośredniego.

6. PRZEKAZYWANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Państwa dane osobowe mogą być okazjonalnie przekazywane do podmiotów, które mają siedzibę w państwie trzecim, tj. państwie, które nie należy do Unii Europejskiej ani do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Administrator przekazuje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy tylko wtedy, gdy jest to konieczne z uwagi na cele przetwarzanych danych. W każdym przypadku, w którym Państwa dane osobowe przekazywane są do państwa trzeciego, robimy to w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej, która stwierdza, że dane państwo daje gwarancję odpowiedniego stopnia ochrony Państwa danych osobowych. Jeżeli jednak Komisja Europejska nie wydała decyzji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zapewniamy odpowiednie zabezpieczenia Państwa danych osobowych poprzez zobowiązanie odbiorców danych do stosowania standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

7. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Okres przechowywania Państwa danych osobowych uzależniony jest od rodzaju świadczonych przez nas usług lub innego celu przetwarzania. (a) Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, wówczas dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody lub do czasu gdy sami uznamy, że się zdezaktualizowały lub wyczerpał się cel ich przetwarzania.

(b) Jeżeli przetwarzanie odbywa się w celu świadczenia usług na rzecz naszych klientów, wówczas dane przechowywane będą przez czas upływu terminów przedawnienia roszczeń, o ile przepisy szczególne nie zobowiązują nas do przechowywania ich przez dłuższy czas.

(c) Jeżeli przetwarzanie odbywa się w celu wywiązania się z ciążących na Administratorze prawnych obowiązków, wówczas dane przechowywane będą przez czas wynikający z przepisów prawa.

(d) Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, wówczas dane przechowywane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania albo jeżeli sami uznamy, że dane się zdezaktualizowały albo wyczerpał się nasz prawnie uzasadniony interes w ich przetwarzaniu.

Dane będą przetwarzane prze okres dłuższy niż wskazany powyżej wyłącznie, gdy będą istnieć inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, np. obowiązek prawny lub przyszła umowa z Administratorem.

8. PAŃSTWA PRAWA

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu szereg praw względem Państwa danych osobowych.

8.1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeśli przetwarzamy dane osobowe na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo ją cofnąć. Zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych, jeśli nie istnieje inna podstawa do ich przetwarzania. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Państwa danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody.

8.2 Prawo dostępu do Państwa danych osobowych

W każdej chwili możecie Państwo zażądać od nas informacji o tym jakie dane osobowe przetwarzamy i do czego je wykorzystujemy. Zgodnie z art. 15 ust. 1 RODO, informacje te będą zawierać co najmniej:

(a) cele przetwarzania;

(b) kategorie odnośnych danych osobowych;

(c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

(d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

(e) informacje o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

(f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

(g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Państwa – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

(h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Państwa;

8.3. Prawo do sprostowania Państwa danych osobowych Jeśli Państwa dane osobowe są nieprawidłowe (np. błędne lub niekompletne), w każdej chwili mogą Państwo żądać ich sprostowania lub uzupełnienia (z uwzględnieniem celów przetwarzania).

8.4. Prawo usunięcia Państwa danych osobowych

Mają Państwo prawo zażądać usunięcia Państwa danych osobowych, jeżeli:

(a) przetwarzanie przez nas danych osobowych nie jest już konieczne do osiągnięcia celów, o którym mowa powyżej;

(b) przetwarzamy dane osobowe na podstawie Państwa zgody, gdy zdecydują się Państwo cofnąć taką zgodę i nie istnieje inna podstawa przetwarzania danych osobowych;

(c) skorzystali Państwo z prawa do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednakże wyłącznie, jeżeli przetwarzamy dane osobowe (i) w celu realizacji przez nas lub inną osobę prawnie uzasadnionego interesu i (ii) Państwa prawa i wolności będą nadrzędne wobec takiego interesu;

(d) przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem;

(e) obowiązek usunięcia przez nas Państwa danych osobowych wynika z obowiązku prawnego, któremu podlegamy. Jeśli dane, których usunięcia Państwo żądacie zostały przez nas upublicznione, podejmiemy rozsądne działania, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji takich działań, w celu poinformowania innych administratorów, że życzą sobie Państwo usunięcia danych osobowych, ich kopii bądź replikacji. Państwa prawo do żądania usunięcia danych osobowych może Państwu nie przysługiwać, jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji ciążącego na nas obowiązku prawnego, wykonania umowy lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

8.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeżeli:

(a) uważają Państwo, że przetwarzane przez nas dane osobowe są niepoprawne (na czas sprawdzenia poprawności tych danych);

(b) przetwarzanie przez nas danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale nie chcą Państwo żebyśmy je usunęli;

(c) nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

(d) skorzystali Państwo z prawa do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jednakże wyłącznie, jeżeli przetwarzamy dane osobowe (i) w celu realizacji przez nas lub inną osobę prawnie uzasadnionego interesu i (ii) Państwa prawa i wolności będą nadrzędne wobec takiego interesu.

8.6. Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, danych osobowych, które nam Państwo dostarczyli oraz przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeśli dostarczyliście nam Państwo te dane osobowe i jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) lub na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

8.7. Prawo do wniesienia sprzeciwu

Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie naszego lub osoby trzeciej prawnie uzasadnionego interesu. W przypadku wskazania nam szczególnej sytuacji, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania Państwa danych osobowych, zastosujemy się do takiego żądania, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też, że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8.8. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeśli uważają Państwo, że naruszamy jakiekolwiek prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-194 Warszawa. Szczegółowe informacje o tym jak złożyć skargę znajdą Państwo tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

8.8. PROFILOWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Nie wykorzystamy żadnych Państwa danych osobowych w celu profilowania lub podejmowania jakichkolwiek zautomatyzowanych decyzji.

Ostatnia aktualizacja: 2 czerwca 2023 r.

Polityka cookies

Strona imakeable.com używa tak zwanych “cookies” – małych plików przechowywanych na komputerze użytkownika. Zawierają one informacje takie jak częstotliwość odwiedzin naszej witryny, na które strony najczęściej wchodzisz czy podstawowe informacje o użytkowniku (adres IP, rodzaj przeglądarki, systemu operacyjnego, czasu wizyty i jej źródła). Te dane są przez nas wykorzystywane tylko w celach statystycznych. Każda osoba ma prawo odmówić zapisywania “cookies” na jej komputerze. Każda przeglądarka umożliwia automatyczne blokowanie zapisywania plików “cookies”.