SPIS TREŚCI

  Podstawy zarządzania projektami w IT. Agile, Scrum, Waterfall Kanban oraz ich kombinacje.

  Wstęp

  Podstawą zarządzania projektem w IT jest wybranie odpowiedniego podejścia oraz metody pracy. Tak podejścia i metody. Dlaczego ta rozbieżność?

  Wiele osób myli podejście z metodą twierdząc np., że Agile to metoda. Nie Agile to podejście, rzekłbym nawet filozofia do zarządzania projektami polegająca na elastyczności, iteracyjności i przejrzystości, w której możemy wykorzystać METODY takie jak Scrum czy Kanban.

  W tym artykule staram się opisać, w sposób zrozumiały dla osób z zerową wiedzą o zarządzaniu projektami metody takie jak Kanban i Scrum oraz podejścia Agile i Waterfall. Dodatkowo podaję przykładowe połączenia tychże metod i podejść.

  Metoda Kanban

  Metoda Kanban to jedno z najpopularniejszych podejść do zarządzania pracą. Metoda ta jest stosowana w różnych branżach i dziedzinach, a jej skuteczność polega na skupieniu się na wizualizacji procesów i przepływu pracy.

  Kanban wykorzystuje tablice Kanban, które są podstawowym narzędziem wizualizacji procesów i przepływu pracy. Na tablicach Kanban, zadania są przedstawione jako karty, które reprezentują zadanie do wykonania, a położenie karty na tablicy odzwierciedla jego status.

  Na przykład, karty znajdujące się w kolumnie "do wykonania" oznaczają zadania, które czekają na rozpoczęcie, natomiast karty w kolumnie "w trakcie" oznaczają zadania, które są w trakcie realizacji. Przykładami narzędzi wykorzystujących ów tablice może być np. ClickUp, Asana, Trello.

  Metoda Kanban jest szczególnie przydatna w sytuacjach, gdy praca jest nieregularna lub zmienia się dynamicznie, ponieważ pozwala na elastyczne dostosowywanie się do zmieniających się warunków.

  W przeciwieństwie do tradycyjnych metod, takich jak podejście waterfall, które zakłada, że każda faza projektu musi być zakończona przed przystąpieniem do kolejnej, Kanban pozwala na ciągłą integrację i dostarczanie wartości biznesowej w sposób efektywny i zgodny z wytycznymi projektu.

  Jedną z najważniejszych zalet metody Kanban jest to, że pozwala na szybkie wykrycie problemów i nieprawidłowości w procesie pracy. Dzięki wizualizacji procesów i przepływu pracy, łatwo można zidentyfikować przyczyny opóźnień lub innych problemów, co pozwala na szybkie reagowanie i zapobieganie opóźnieniom.

  Metoda Kanban jest również łatwa w implementacji i nie wymaga dużych nakładów finansowych czy czasowych. Ponadto, metoda ta może być łatwo dostosowywana do indywidualnych potrzeb i wymagań projektów, co czyni ją uniwersalną i wysoce elastyczną.

  Dzięki zastosowaniu metody Kanban, zespoły mogą łatwo identyfikować potencjalne problemy i przeszkody w procesie pracy oraz podejmować szybkie decyzje w celu ich rozwiązania. W efekcie, praca może być bardziej efektywna i przeprowadzana z mniejszą ilością błędów.

  Metoda Kanban jest szczególnie przydatna w projektach zespołowych, które wymagają skoordynowanego działania kilku osób. Tablica Kanban umożliwia zespołowi łatwe monitorowanie postępu pracy każdego z członków, co pozwala na lepszą koordynację pracy i szybsze reagowanie na wszelkie problemy.

  Zastosuj metodykę Kanban w swoim projekcie IT - skontaktuj się z nami

  Oświadczam, że wysłanie wiadomości przez formularz kontaktowy jest działaniem potwierdzającym zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na zasadach określonych w Polityce Prywatności

  Metoda Scrum

  Metoda Scrum skupia się na zasadach transparentności, co pozwala na ciągłą kontrolę nad postępem prac i szybkie reagowanie na wszelkie problemy. Scrum wykorzystuje różne artefakty, takie jak iteracje (sprinty, backlog produktu, sprint backlog, burndown chart czy Definition of Done (lub inaczej acceptance criteria) , które pozwalają na monitorowanie postępu pracy, planowanie zadań i kontrolowanie jakości dostarczanych produktów.

  Jednym z kluczowych elementów metody Scrum jest zespół.

  Zespół Scrum składa się z Product Ownera, Scrum Mastera i Development Teamu, którzy razem pracują nad dostarczaniem wartości dla klienta. Product Owner odpowiada za zarządzanie backlogiem produktu i określenie priorytetów dla zespołu, Scrum Master pomaga w realizacji procesu Scrum i usuwaniu wszelkich przeszkód, a Development Team odpowiada za realizację zadań i dostarczanie wartości biznesowej.

  W skład development teamu, wchodzi nie tylko zespół developerski ale teź UX/UI designerzy, devopsi i wszystkie osoby zaangażowane w dany projekt .

  Metoda Scrum wymaga ciągłego dostosowywania się do zmieniających się wymagań i potrzeb klienta, co pozwala na szybsze i bardziej elastyczne reagowanie na zmiany w trakcie projektu. Praca zespołu projektowego jest organizowana w krótkie, czasowo ograniczone iteracje, nazywane sprintami, które zazwyczaj trwają od jednego do czterech tygodni. W każdym sprincie zespół pracuje nad dostarczeniem konkretnych, wartościowych wyników dla klienta.

  Scrum jest szczególnie przydatny w projektach o niepewnej przyszłości, w których wymagana jest szybka i skuteczna adaptacja do zmieniających się warunków.

  Podejście Agile

  Podejście agile, które promuje zwinność i elastyczność w zarządzaniu projektem. Agile podkreśla, że projekty są zawsze poddane zmianom i dostosowaniom, dlatego ważne jest, aby to właśnie podejście do projektu było adaptacyjne i elastyczne. Zamiast skupiać się na sztywnych planach i wytycznych, podejście agile kładzie nacisk na współpracę z klientem i szybkie reagowanie na zmiany w trakcie projektu.

  W podejściu agile, wartość biznesowa jest kluczowa i podczas projektu ważne jest, aby zespół skupiał się na dostarczeniu wartości dla klienta. Zespół stawia sobie za cel regularne i sprawne dostarczenie małych, ale istotnych dla klienta fragmentów funkcjonalności, co pozwala klientowi na weryfikowanie postępu prac i szybkie wprowadzanie poprawek lub usprawnień.

  W ten sposób zespół projektowy może reagować na feedback klienta i dostosowywać swoją pracę do wymagań biznesowych. Dzięki temu klient również, widząc otrzymane wartości jest wstanie sprawnie reagować i ewentualnie zmieniać potrzeby projektowe na dany okres. Przesuwając część zadań na dalszy okres, które uzna za mniej ważne i podnosząc priorytety zadań według niego ważniejszych w danym czasie.

  Jednym z kluczowych elementów podejścia agile jest iteracyjność i inkrementalność. Podejście agile polega na dzieleniu projektu na mniejsze etapy, które nazywane są sprintami lub iteracjami. Każda iteracja skupia się na dostarczeniu wartości biznesowej w krótkim czasie, najczęściej 2-4 tygodnie. Podczas każdej iteracji zespół pracuje nad określonym zestawem funkcjonalności, które zostaną dostarczone klientowi. Po zakończeniu iteracji, zespół przeprowadza retrospekcję, podczas której ocenia swoją pracę i określa, jak poprawić swoje podejście do projektu.

  Podejście agile promuje kulturę ciągłego doskonalenia i uczenia się na błędach. W tym podejściu, zespół pracuje w oparciu o wartości i zasady zawarte w Agile Manifesto, które promują między innymi ciągłą współpracę i komunikację między ludźmi, pracę w małych zespołach oraz zdolność do szybkiego reagowania na zmiany w projekcie.

  Podejście agile może być stosowane w różnych kontekstach, od małych projektów po duże i złożone systemy.

  Podejście Waterfall

  Podejście waterfall składa się z kilku etapów, w tym analizy wymagań, projektowania, implementacji, testowania i wdrożenia. Każdy z tych etapów musi zostać zakończony, zanim można przejść do kolejnego. W podejściu waterfall projekt realizowany jest w sposób sekwencyjny, a kolejność poszczególnych etapów jest ściśle określona.

  W waterfallu najpierw definiuje się wymagania projektowe, a następnie projektuje rozwiązanie, które spełnia te wymagania. Implementacja następuje po projektowaniu, a po niej przeprowadza się testy, aby upewnić się, że projekt działa zgodnie z oczekiwaniami. Po testach następuje wdrożenie projektu, czyli umieszczenie go w środowisku produkcyjnym.

  Podejście waterfall ma swoje korzyści i wady. Jednym z głównych zalet tego podejścia jest jasna i precyzyjna kolejność etapów projektowych, co ułatwia planowanie i koordynowanie prac. Ponadto, waterfall może być stosowany w sytuacjach, gdy wymagania projektowe są dobrze określone i nie ulegają zmianie w trakcie realizacji projektu.

  Jednakże, podejście waterfall ma też swoje wady. Jest to podejście sztywne i nie elastyczne, co oznacza, że trudno jest dostosować projekt do zmieniających się wymagań klienta lub rynku. Ponadto, w podejściu waterfall projekty często trwają dłużej i kosztują więcej, niż w podejściu agile, które skupia się na iteracyjnym dostarczaniu wartości biznesowej.

  Warto jednak zaznaczyć, że niektóre organizacje stosują kombinacje podejść, takie jak waterfall z elementami agile lub kanban. Dzięki takiemu połączeniu można uzyskać korzyści obu podejść, takie jak jasna kolejność etapów projektowych oraz elastyczność i szybkość dostarczania wartości biznesowej.

  Dlatego teraz omówmy sobie kilka przykładowych połączeń metod i podejść.

  Kombinacje podejść i metod

  Agile + Kanban to połączenie, które może przynieść wiele korzyści w zarządzaniu projektami.

  Agile pozwala na elastyczność i dostosowywanie się do zmieniających się warunków, a Kanban zapewnia wizualizację postępu prac w czasie rzeczywistym i ułatwia komunikację między członkami zespołu. Dzięki temu podejście Agile + Kanban jest szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy projekt jest nieregularny lub wymaga ciągłego dostosowywania się do zmieniających się wymagań.

  Agile + Scrum to kolejne popularne połączenie, które łączy elastyczność podejścia Agile z przejrzystą strukturą metody Scrum. Sprinty i regularne przeglądy pozwalają na szybkie dostarczanie wartości biznesowej i efektywne dostosowywanie się do zmieniających się wymagań klienta.

  Nie ma jednego idealnego podejścia do zarządzania projektami, każde podejście ma swoje zalety i wady. Dlatego coraz częściej stosuje się podejście hybrydowe, łączące elementy różnych metod i podejść.

  Na przykład, Agile + Kanban + Scrum to popularna kombinacja, która pozwala na elastyczne zarządzanie projektem i dostosowywanie się do zmieniających się wymagań, jednocześnie utrzymując strukturę i przejrzystość projektu.

  Ogień i woda – niespodziewane połączenie Agile + Waterfall

  Agile i Waterfall wydają się być dwiema bardzo różniącymi się podejściami, trochę jak ogień i woda. Mimo to jednak połączenie to jest możliwe.

  Połączenie podejścia Agile i Waterfall w projektach IT nazywa się hybrydowym podejściem projektowym. W tym podejściu, zamiast wybierać jedno z podejść jako dominujące, projekt realizowany jest poprzez wykorzystanie elementów obu podejść, w celu stworzenia procesu dostosowanego do konkretnego projektu.

  W hybrydowym podejściu, korzysta się z iteracyjnej i zwinnej natury podejścia Agile, a także z planowości i hierarchii podejścia Waterfall. Możliwe jest to dzięki temu, że w tym podejściu projekt jest podzielony na mniejsze etapy, z których każdy jest realizowany przez cały zespół projektowy w sposób iteracyjny i zwinny, podobnie jak w podejściu Agile.

  Jednakże, w każdym etapie projektu, hybrydowe podejście projektowe wymaga wypracowania konkretnych planów i dokumentacji, co wprowadza elementy podejścia Waterfall. Po każdym etapie projektu, zespół projektowy musi zbierać informacje zwrotne, analizować wyniki i podejmować decyzje na podstawie ich wyników, tak jak to ma miejsce w podejściu Agile.

  Dzięki połączeniu podejścia Agile i Waterfall w hybrydowym podejściu projektowym, projekt może być realizowany w sposób dostosowany do specyficznych potrzeb klienta i charakterystyki projektu, przy jednoczesnym zachowaniu zalet obu podejść.

  Podsumowanie

  Wybór odpowiedniej metody lub podejścia do zarządzania projektem zależy od wielu czynników, takich jak charakter projektu, wymagania klienta i preferencje zespołu. Kombinacja różnych metod i podejść może przynieść korzyści i pozwolić na elastyczne i skuteczne zarządzanie projektem.

  Metody Kanban i Scrum wykorzystują wizualizację procesów i elastyczne podejście do projektów.

  Metoda Kanban korzysta z tablic Kanban, umożliwiających elastyczne monitorowanie procesów, a Metoda Scrum skupia się na zasadach transparentności i zespołowej pracy nad wartością dla klienta.

  Agile i Waterfall to dwie główne metodyki stosowane w projektowaniu i zarządzaniu projektami informatycznymi.

  W Waterfallu projekt jest podzielony na kolejne fazy, a każda z nich musi zostać zakończona przed rozpoczęciem kolejnej. Metoda ta zakłada, że wymagania projektowe są dokładnie określone i nie ulegają zmianie w trakcie realizacji projektu. Wadą tej metodyki jest brak elastyczności, co oznacza, że zmiany w wymaganiach projektowych mogą prowadzić do opóźnień lub zwiększenia kosztów projektu.

  Agile to podejście iteracyjne, które zakłada ciągłą integrację i dostarczanie wartości biznesowej w krótkich okresach czasu. Agile pozwala na elastyczne dostosowywanie się do zmieniających się wymagań projektowych i szybsze reagowanie na problemy.

  Kategorie
  Najnowsze posty
  Tagi

  Autor

  Sebastian Sroka

  Sebastian jest naszym głównym Project Menagerem. Jest bardzo zainteresowany psychologią i przykłada ogromną uwagę do komunikacji międzyludzkiej.

  Stwórzmy razem nowy projekt!

  Pierwszym krokiem do współpracy jest rozmowa, na której lepiej poznamy Twój projekt i zbierzemy informacje dotyczące problemów, które powinien rozwiązywać gotowy produkt. Odpowiemy również na wszelkie Twoje pytania dotyczące Twojego projektu i współpracy. Od samego początku będzie się opiekował Tobą Maks Konarski - nasz CEO/Co-founder, który posiada wieloletnie doświadczenie jako Software Developer i Konsultant IT, który przedstawi Ci zespół specjalistów już na następnym spotkaniu - i wspólnie doprecyzujemy zakres funkcjonalności, jakie powinno zawierać MVP. Przygotowane podczas spotkań materiały posłużą nam do wykonania estymacji kosztów, które przedstawimy Ci nie później niż w 3 tygodnie po zgłoszeniu mailowym.

  Omówmy szczegóły Twojego projektu!

  Twój adres e-mail nie zostanie nigdzie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone gwiazdką *